کالبدشکافی برنامه آهنگ سازی به نام ریزن

کالبدشکافی برنامه آهنگ سازی به نام ریزن

شاید خیلی از کاربران که از برنامهریزن   استفاده     می کنند به اهمیت این برنامه واقف نباشند . علت این است که این کاربران از     روزی که چشمان خود را به روی دنیای موسیقی الکترونیک گشودند نرم افزار های    عظیمی همچون […]