برابرهایی از فرهنگستان زبان فارسی در رابطه با سلفژ

آموزش بنیاد موسیقی در دو جنبه نظری و عملی (سرایش و تربیت شنوایی و نت نویسی) صورت می گیرد. برای آموزش سلفژ مفاهیم چندی لازم است که برخی از مهمترین آنها در زیر می آید. (بخشی از برابرهایی که می آید از فرهنگستان زبان فارسی است).

▪ بنمایه (tonic): نت و صدایی که محور یک قطعه موسیقی مقامی است.

▪ مایه (tonality): کیفیت ناشی از روابط بُن مایه با سایر اصوات در یک قطعه موسیقی

▪ پرده: فاصله موسیقایی (نسبت بسامد دو صدای معین).

▪ موسیقی مایه ای: اثر موسیقایی غربی که بر مبنای گامهای بزرگ (ماژور) و کوچک (مینور) تصنیف می شود.

▪ تندا (tempo): اندازه تندی و کندی موسیقی به گفته دیگر شمار ضربها در یکای زمان.

توافق (آکورد): چند آوا و صدای همزمان یا هماهنگ.

▪ مقام (mode): شیوه قرار گرفتن صداها با بازه های گوناگون نسبت به گرانیگاهی به نام بُن مایه

▪ پویه (movement): هر یک از بخشهای مستقل در یک قطعه موسیقی.

فرآهنگ، صدای فرعی (overtone): هر یک از صداهایی که پس از صدای پایه ایجاد و با آن می آمیزد و در پدید آمدن رنگ صوت مؤثر است

▪ سازگان (orchestra): مجموعه واحدی متشکل از نوازندگان سازهای گوناگون برای اجرای قطعات موسیقی

▪ سازآرایی: تعیین نقش سازها برای اجرای قطعات موسیقی

▪ پیش نوا (overture): قطعه ای سازی که به عنوان مقدمه برای اپرا و باله و سایر آثار دراماتیک یا به عنوان یک قطعه مستقل اجرا می شود

▪ آواز (canto): بخشی از قطعه موسیقی که برای اجرای آواز در نظر گرفته می شود

▪ نغمه: درمعنای وسیع به تعدادی آواهای موسیقی که به دنبال هم اجرا یا شنیده شوند، نغمه یا ملودی گویند. نغمه هیچ گاه نمی تواند از ضرب جدا باشد.

▪ همنوایی (ensemble): نوعی اجرای چندنفره سازی، آوازی یا سازی و آوازی که در آن سلیقه فردی پیرو سلیقه جمعی است.

▪ همنوایان: گروهی که به صورت همنوایی برنامه اجرا می کنند.

▪ همه نوازی: بخشی از سازگان که همه با هم می نوازند.

در یک سازگان بخشهایی هست که در آن تکنوازی، دونوازی، سه نوازی وغیره صورت می گیرد. همچنین تک سرایی، دوسرایی، سه سرایی و غیره نیز پیش می آید.

▪ سمفونی: گونه ای موسیقی که معمولاً از چهار پویه تشکیل شده است. و پویه نخست آن به شکل مهرانه است.

▪ مهرانه (سونات): قطعه ای سازی برای یک یا چند تکنواز که از سه بخش گشایش، گسترش و بازگشایش تشکیل شده است.

نوازگری (کنسرت): اجرای موسیقی برای همگان

▪ رسیتال: نوازگری یک تکنواز یا تکخوان گاه با همراهی یک یا چند اجرا کننده.

▪ فروبنمایه (subtonic): درجه هفتم در گام دیاتونیک غربی که فاصله آن با اکتاو یک پرده باشد

▪ فرابنمایه: درجه دوم در گام دیاتونیک غربی