نردبان موسیقائی چیست؟

 نردبان موسیقی

 مجموعه صداهائی را که معمولا در موسیقی مورد استفاده قرار می گیرد بر روی دو

حامل ( به فاصله یک خط ) به نام حامل عمومی ( 11 خطی ) با استفاده از تعدادی

خطوط اضافه می نویسند .

این مجموعه را نردبان موسیقائی می گویند . در نردبان موسیقائی زیر صداهای محدود در

پیانو نوشته شده ، ولی نردبان حقیقی موسیقائی از این مثال هم گستره بیشتری دارد .

منبع:bayanmusic