قدرت بالای Direct Wave در کار با Sound ها
یک Sound Player قدرتمند برای کسانی که با Wav های خام سمپل میسازند و همچنین یکی از VST های مناسب برای ساخت سمپل های سازهای ایرانی
.