صدا و شخصیت

صدا و شخصیت

چنانچه از داوران بخواهید شخصیت های هم پیوند با صداهای مختلف را ارزیابی کنند ، سطح بالایی از توافق را در بین آنها خواهید یافت . با این همه ، بین این قضاوت ها و معیارهای عینی شخصیت تطابق کمتری دیده می شود .باید مقداری  ارتباط بین صدا و شخصیت قائل شویم ، زیرا مردم در عواطف و نگرش هایی که از خود ظاهر می سازند تا حدّی ثبات و پایداری نشان می دهند .
برون گرایی یکی از بهترین ابعاد استقرار یافتۀ شخصیت است و عملاً با صدا همبستگی دارد ؛ یعنی ارتفاع  بالاتر ( برای مردان) ؛ تأثیر کلامی بیشتر ، گفتار سریع تر و مکث کمتر (  برای زنان ).
شرر ( 1078 ) با ارائۀ یک مدل عدسی شکل نشان داد چگونه برون گرائی نزد مردان امریکایی به صورت تأثیر ارتفاع و کلام رمزگذاری و به شکل رسایی و (فقدان ) دلتنگی درک و تفسیر می شود .
در تعدادی از تجربه ها پژوهشگران با تغییر شیوه ی گفتاری گوینده قضاوت درباره ی شخصیت وی را مورد بررسی قرار داده اند . سرعت گفتار بکی از مؤثرترین متغیرها است . گفتار سریع تر به عنوان توانمندی ، برون گرایی و شایستگی تلقی می شود . ارتفاع صدا دارای دو تأثیر است ؛بالا رفتن ارتفاع به عنوان برون گرایی ، جسارت ، اعتماد به نفس و شایستگی و همین طور تنیدگی و عصبی بودن قضاوت می شود ؛ شاید به این دلیل که بالا رفتن ارتفاع سر نخی از برانگیختگی عاطفی است ؛ چیزی که دیگران آن را به نوعی ویژگی شخصیتی تعمیم می دهند .
افراد مضطرب دقیقاً از همان کیفیت های گفتاری که در موقعیت های اضطراب آور تولید می شوند ، برخوردار نیستند . این عده سریع اما با مکث های خاموش صحبت می کنند ، بخصوص مکث های طولانی ( پیش از 5 / 1 ثانیه ) ؛ شاید به این دلیل که به زمان طرح ریزی بیشتری نیاز دارند . به علاوه ، این عده در کنترل سایر انواع نارسایی های گفتاری موفقند.
گروه دیگری که طبق یافته های بدست .
گروه دیگری که طبق یافته های بدست آمده از نوع خاصی از صدا برخوردار ند ، شخصیت های تیپ A  هستند ؛ افرادی رقابت جو ، متهاجم ، شکیبا که  شوق زیادی برای کسب موفقیت دارند . این عده هر چند ممکن است موفق یاشند ، اما مستعد بیماری عروقی نیز هستند .آنان از صدا یی بلند ، سریع، همراه با مکث های انفجاری ، تنّوع  بسیار در سرعت حرف زدن و مکث کمتر در پیش از صحبت برخوردارند .
ما خصوصیت های آوایی عصب پریش ها و سایر بیماران را در فصل 17 بحث خواهیم کرد . این عده از نظر اسپکتوگرام گفتاری خود تفاوت های بسیار جالبی با دیگران دارند . تحقیق بر روی قضاوت از روی صدا سه بُعد اصلی را بدست داده است :
وضعیت اجتماعی – اقتصادی
خوشایند – ناخوشایند
فعاّل – منفعل
شواهد گسترده ای در مورد پندارهای قالبی ( کلیشه ای ) در ارتباط با صداهای مختلف وجود دارد . ادینگتُن ( 1968 ) از بازیگران مرد و زن خواست تا به 9 روش مختلف صحبت کنند تا داوران آنها را بر روی 40 مقیاس ارزیابی کنند . بیشترین توافق بر سر مقیاس های پیر – جوان ، مردانه – زنانه ، مشتاق – علاقه ، پر انرژی – تنبل و خوشگل – زشت بود ( با درجۀ اطمینان 80 /0 یا بیشتر بین داوری ها ) . برخی از خصوصیت های هم پیوند با شخصیت عبارت بودند از :
دمشی : جوان تر ، هنرمندانه تر
یکنواخت : مردانه ، وارفته ، سرد تر ، در خود فرو رفته
دماغی : نا خوشایند از نظر اجتماعی به جهات مختلف
تنیده : پیرتر ، سرکش ، تند خو
گلویی : پیر تر ، واقعگرا ، پخته ، فرهیخته ، سازگار
مطنطن : پر انرژی ، سالم ، هنرمندانه ، فرهیخته ، سرفراز ، جالب ، مشتاق
سریع : سوزنده ، برونگرا
ارتفاع متنوع : پویا ، زنانه ، مستعد ار لحاظ زیبایی شناختی
منشاء های این پندارهای قالبی کاملاًشناخته نشده اند . اینها ممکن است تا اندازه ای به پیوندهای واقعی با شخصیت ، تا حدی به صدای فرد از لحاظ سن ، جنس و گروههای فرهنگی مختلف ، و تا اندازه ای به قیاس ( برای مثال: خوشایند ،متزلزل ) مربوط باشند .
با این همه ،  قضاوت های انجام شده بر پایۀ صدا و مضمون های کلامی همبستگی دارند تا با قضاوت های صورت گرفته از روی صدا ، چهره و مضمون کلامی در مجموع