نقش پدال های پیانو

جلوی پاهای نوازنده از دو یا سه پدال تعبیه شده ، پدال سمت راست ، مانع کار دستگاه خفه کن میشود. در نتیجه سیم مربوطه ، حتی پس از برداشتن انگشت از روی شستی، به ارتعاش ادامه میدهد تا به تدریج خود به خود از ارتعاش بازماند. پدال سمت چپ سبب میشود که نواری از نمد بین سیم و چکش قرار گرفته و ضربه چکش برروی سیم، صوتی خفه و کم صدا ایجاد کند.پدال وسط مجموعا چکش ها رو جلوتر میبرد تا ضربه با قدرت کمتری به سیم ها برخورد کند. این عمل موجب ظریف شدن و کم صدائی صوت حاصل میگردد.

GP215EP